ความหมายของ .COM .NET .ORG และอื่นๆ

.com commercial organization หน่วยงานธุรกิจ

.edu US Educational institutions สถาบันการศึกษาของอเมริกา

.gov US Government agencies หน่วยงานรัฐบาลของอเมริกา

.mil US Military organizations หน่วยงานทางการทหารของอเมริกา

.net Net work providers ผู้ให้บริการเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต

.org Nonprofit organizations องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

.aero Aviation Community members องค์กรที่เกี่ยวกับการบิน

.biz Business of all sizes ธุรกิจทุกขนาด

.coop Business cooperatives สหกรณ์

.name Individuals of families ส่วนตัวหรือครอบครัว

.info Business, organizations, or indivrduals ธุรกิจ หน่วยงาน หรือบุคคลที่นำ

.museum Accreditation museums พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

.pro Certified professionals อาชีพที่ได้รับการรับรอง เช่น หมอ ทนาย

.co.th สำหรับการพาณิชย์ และธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย

.in.th สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานทุกประเภท (incorporation)

.go.th สำหรับหน่วยงานในภาครัฐบาลไทย เช่นกระทรวง กรม และหน่วยงานในราชการ

.net.th สำหรับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ที่ได้รับการอนุญาตจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT)

.or.th สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

.mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหารของไทย

Previous Post
วิธีโหลดไฟล์คำแปลภาษาไทยของ WooCommerce ล่าสุด

Related Posts

No results found.
Menu