ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท เว็บดีไซน์ 108 กรุ๊ป จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้


เงื่อนไขการให้บริการ Web Hosting

1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้