ตรวจสอบรายชื่อโดเมน Domain Name?

บริการ จดโดเมน ย้ายโดเมน เริ่มต้นปีละ ฿399-.

HOSTING PRICING

Hosting (SSD)
฿499/ปี
PACKAGE ONE
 • 10GB RAM
 • พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 1GB
 • ปริมาณการรับส่งข้อมูล 10GB
 • MySQL Databases : 10
 • Email Accounts: 10
 • Control Panel Direct Admin
Hosting (SSD)
฿900/ปี
PACKAGE TWO
 • 10GB RAM
 • พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 2GB
 • ปริมาณการรับส่งข้อมูล 20GB
 • MySQL Databases : ไม่จำกัด
 • Email Accounts: ไม่จำกัด
 • Control Panel Direct Admin
Hosting (SSD)
฿1,900/ปี
PACKAGE THREE
 • 10GB RAM
 • พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 5GB
 • ปริมาณการรับส่งข้อมูล 50GB
 • MySQL Databases : ไม่จำกัด
 • Email Accounts: ไม่จำกัด
 • Control Panel Direct Admin
Hosting (SSD)
฿3,000/ปี
PACKAGE FOUR
 • 10GB RAM
 • พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ 10GB
 • ปริมาณการรับส่งข้อมูล 100GB
 • MySQL Databases : ไม่จำกัด
 • Email Accounts: ไม่จำกัด
 • Control Panel Direct Admin

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท เว็บดีไซน์ 108 กรุ๊ป จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด

จดโดเมนเนม

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น webdesign108.com, google.com เป็นต้น

2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ

ค่าบริการ จดโดเมน .com .net .org .biz .info ราคาเริ่มต้น 395-. บาท

ค่าบริการ ต่ออายุโดเมน และ โอนย้ายโดเมน .com .net .org .biz .info ราคาเริ่มต้น 395-. บาท

ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)

มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง

มีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน

ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ

มีระบบร้องของ Auth Code เพื่อทำการ Transfer Domain ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง

สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง

สามารถใช้ระบบการจัดการโดเมนผ่าน Reseller รายใดก็ได้ภายใต้ระบบเดียวกัน

มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน


**Feature ต่างๆเหล่านี้ไม่รวมถึง การจดโดเมน .co.th .ac.th .go.th .in.th แล .th อื่นๆ

โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท ตัวอย่างเอกสารบริษัท , ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท)


โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัดโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองโรงเรียน หรือ ตัวอย่าง (ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน)


โดเมน .or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน ตัวอย่างเอกสาร


โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารออกโดย CIO) หรือ ตัวอย่างเอกสาร (เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)


โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้) ตัวอย่างเอกสาร (สำหรับบุคคลทั่วไป)


โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร ตัวอย่างเอกสาร


ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้น


จะต้องใช้เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมน โดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ info@webdesign108.com